PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

תמצית מיזם קהילות דיגיטליות ואבני הדרך ברשות

הג'וינט-אלכא 2018

הצגת עקרונות מרכזיים להפעלת המיזם, אבני דרך ברשות וחלוקת אחריות ותפקידים