PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

תכנית הערכה ומדידה ל 2020

הג'וינט-אלכא וחברת קיימא 2019

טיוטת תכנית עבודה עם אבני דרך מרכזיים למדידה והערכת התכנית