PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

תכנית האוריינות הדיגיטלית לאזרחים ותיקים

חברת טאסק 2017

הצגת נתונים על מצב האוריינות של אזרחים ותיקים ודרכי יישום ברמה האסטרטגית לקידום