PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

תובנות לאיך ללמד דיגיטל אזרחים ותיקים

ג'וינט אש"ל 2019

הצגת ניתוח תובנות של מיזם הדיגיטל עם אש"ל