PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

שימוש הדיגיטל ברשות הפלשתינית

הרשות הפלסטינית 2014

נתונים על השימוש הנעשה בדיגיטל ברשות הפלשתינית