PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

ערכה למנהלים - קורונה

משרד האוצר, אגף הדרכה 2020

חוסר הודאות, השינוי בשגרת העבודה, הנפילה הכלכלית והריחוק החברתי מייצרים
אתגרים ניהוליים רבים.
המטרה המרכזית שלכם כמנהלים הנה לשמור ככל הניתן על רציפות תפקודית,
כלומר להמשיך לשמור ככל הניתן על שגרות עבודה מרכזיות תוך התאמתן למציאות
המשתנה.
בהמשך הערכה תמצאו כמה המלצות בסיסיות לניהול מיטבי בימים אלה.
הן תסייענה בבניית השגרה הראשונית.
להרחבה והדרכה על התמודדות עם מצבים ספציפיים, נשמח לסייע