PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

מדריך לעבודה רב מגזרית לקידום אוריינות דיגיטלית

מטה ישראל דיגיטלית, שיתופים 2019

מתודולוגיית וכלי עבודה לקידום אוריינות דיגיטלית באופן רב מגזרי. המדריך נוצר במסגרת השולחן העגול הרב מגזרי לצמצום הפער הדיגיטלי שהוביל מטה ישראל דיגיטלית וארגון שיתופים