PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

הפער הדיגיטלי בחברה הערבית

איגוד האינטרנט הישראלי 2018

מחקר והצגת נתונים על הפער הדיגיטלי במגזר הערבי והמלצות ליישום